Avís legal

Dades registrals

El web de Gestoria Ridao és de titularitat de l'entitat ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. El CIF de la societat és el B59491746 i el domicili social està situat a: Pintor Murillo, 53, 08191 Rubí.

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació que conté aquest espai web o d'altres espais accessibles a través del mateix no constitueixen en cap cas un mitjà d'assessorament. Per tant, l'usuari es responsabilitzarà exclusivament de l'ús que en faci.

ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que en poguessin fer els lectors.

Ús de cookies de primeres parts, rendiment i anàlisi

Per tal de millorar l'experiència de navegació, optimitzar el funcionament, analitzar les dades i el rendiment, l'espai web pot utilitzar dispositius d'implantació de cookies i emmagatzematge de la IP.

L'usuari podrà desactivar l'ús de les cookies o esborra-les mitjançant les opcions i eines del navegador.

Propietat intel·lectual

ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. es reserva tots els drets sobre els continguts textuals i gràfics inclosos a la pàgina.

Aquell que utilitzi la informació que conté aquest espai web sense autorització o que en lesioni els drets de propietat intel·lectual o industrial, serà responsable dels perjudicis que hagi ocasionat.

Condicions generals d'ús de l'espai web gratuït

L'usuari s'obliga a no utilitzar aquest espai web ni la informació que conté per dur a terme activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquestes condicions. Tant l'accés com l'ús de la informació gratuïta que n'extregui són responsabilitat exclusiva de l'usuari, sense que pugui responsabilitzar a ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. pels danys o perjudicis que hagués patit.

ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. no serà responsable dels errors en el seu espai web o en els seus continguts, però actuarà amb la major diligència perquè no n'hi hagi.

L'establiment d'enllaços des de webs aliens a qualsevol de les pàgines del web de ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. se sotmetrà a les següents condicions:

  • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de l'espai web de ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. i els seus serveis i, en particular, no contindrà cap signe distintiu titularitat de ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U..
  • Sota cap circumstància ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. serà responsable dels continguts o serveis oferts a l'espai web des del qual s'estableixi l'enllaç, ni de les manifestacions o informacions que s'hi incloguin.


Protecció de dades

ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. informa als seus usuaris que pot ser necessari emplenar formularis o impresos “online” per tal de contactar amb qualsevol dels seus integrants. Aquestes dades no s'utilitzaran per enviar publicitat ni ofertes comercials relatives a aquest despatx, a menys que l'usuari presti el seu consentiment de forma expressa.
Les dades facilitades passaran a formar part d'un fitxer titularitat de ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U., el qual es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'usuari podrà exercir els drets que reconeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i, en particular, podrà accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades i oposar-s'hi. L'usuari o el seu representant podran exercir aquests drets enviant una sol·licitud escrita i signada a la següent adreça: ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U., Pintor Murillo, 53, 08191 Rubí, o bé mitjançant correu electrònic a la direcció ridao@gesridao.com. La sol·licitud contindrà les dades següents: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i el contingut concret del dret exercit.

ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U.. tractarà amb absoluta confidencialitat totes les dades de caràcter personal que obtingui i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar que s'hi accedeixi, s'alterin, es perdin o siguin tractades de forma no autoritzada, i complirà aquests deures d'acord amb la normativa aplicable.

Les condicions d'ús d'aquest espai web tenen caràcter indefinit. ASSESSORIA I GESTIÓ RIDAO, S.L.U. podrà modificar-les en qualsevol moment i es compromet a publicar-les en aquest mateix espai web.

La prestació del servei d'aquest espai web i les condicions d'ús que el regulen es regeixen per la normativa espanyola. Les parts, amb renúncia expressa als seus furs, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats de Terrassa.

Disseny + Programació web: Natàlia Guimerà + Rourets

Avís legal